Zadania zlecone

Obok zadań własnych, Gmina Świecie realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji, przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendum. Zadania te mają charakter ogólnopaństwowy, a gmina wykonuje je w imieniu administracji rządowej. Są to zadania urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ewidencji działalności gospodarczej i zadania związane z prowadzeniem obowiązku obrony.

Gmina Świecie wykonuje też zadania z zakresu właściwości Powiatu Świeckiego na podstawie zawartego Porozumienia. Do zadań tych należą :
  1. nakładanie w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji,  obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  2. zadania administracji architektoniczno-budowlanej dot. obiektów małej architektury,  ogrodzeń wolnostojących, trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych, tymczasowych obiektów budowlanych i budynków nie przekraczających kubatury  1000 m2, z wyjątkiem spraw, w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna,
  3. zadania własne Powiatu Świeckiego przewidziane ustawą - Prawo wodne.
Rozróżnienie zadań gminy na własne i zlecone ma swoje konsekwencje prawne w sposobie określania zadań, w ustanawianiu kryteriów i środków nadzoru organów administracji rządowej, w procedurze odwoławczej oraz w odpowiedzialności za podjęte decyzje. Za wykonywanie zadań własnych odpowiedzialność ponosi gmina, przy zadaniach zleconych - administracja rządowa. Przy zadaniach własnych gmina korzysta z własnych środków finansowych, przy zleconych - ze środków finansowych administracji rządowej.                                  

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003, 09:16:51)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (14 lutego 2011, 13:30:47)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8571