Zarządzenie Nr 288/03

Zarządzenie Nr 288 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność na dofinansowanie organizacji dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenię w wysokości – 900,-zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:33:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303