Zarządzenie Nr 287/03

Zarządzenie Nr 287 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2003r

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w kapitale Zakładowym firmy działającej pod nazwą Świeckie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. w formie aportu obejmującego prawo własności nieruchomości położonych w Świeciu przy ul.Hallera i Piłsudskiego.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 46, poz. 543 ze zmianami) oraz uchwałą Nr 94//03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r.w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza Świecia.

Burmistrz Świecia

zarządza

§ 1

Wnieść jako aport do kapitału Zakładowego Firmy działającej pod nazwą Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o:

1. Prawo własności działki Nr 647/169 o pow. 2.622 m2 i wartości 60.000,- zł oraz własność budynku o wartości 1.024.000,-zł położonych w Świeciu przy ul. Hallera, stanowiących własność Gminy Świecie.

2. Prawo własności działki Nr 123/10 o pow.930 m2 i wartości 24.500,-zł, położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Świecie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1362