Zarządzenie Nr 286/03

Zarządzenie Nr 286 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu ułamkowej części działki 172/18 KW 27913 oddanej w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokalu mieszkalnego Nr 11 w budynku położonym w Świeciu przy ul.Wyszyńskiego 7.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591ze zmianami ) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz.543 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do ułamkowej części działki nr 172/18 zapisanej w KW 27913 oddanej w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym w Świeciu przy ul.Wyszyńskiego 7.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierz się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:29:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1467