Zarządzenie Nr 284/03

Zarządzenie Nr 284 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod kioskiem Ruchu w Świeciu przy ul. Sienkiewicza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 16 maja 2001r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Świeciu a Panią Elżbietą Węglikowską na część działki nr 161/67 o pow. 6,5m2 położonej w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego pod istniejącym kioskiem Ruchu na rzecz Pani Kamili Rychlickiej zamieszkałej w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 18/7

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony

§3

Wartość dzierżawy ustalić na kwotę 229,77zł. + 50,55zł. VAT = 280,32zł. w stosunku miesięcznym w oparciu o Uchwałę Zarządu Miejskiego z dnia 20.05.2002r. Nr 1477/02

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:25:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288