Zarządzenie Nr 283/03

Zarządzenie Nr 283 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie wykupu gruntu od pani Marii Nagórskiej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wykupić od pani Marii Nagórskiej na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie niżej wymienione działki:

nr 242/5 o pow.3303 m2 - pod drogę

nr 242/6 o pow. 743 m2 - pod zieleń izolacyjną wzdłuż drogi

nr 242/4 o pow. 3865 m2 - pod zieleń

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu pod drogę i zieleń izolacyjną wzdłuż drogi w wysokości 10,-zł za 1 m2, pod zieleń 2,-zł za 1m2

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 199/03 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2003r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:23:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1227