Zarządzenie Nr 282/03

Zarządzenie Nr 282 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 27 czerwca 2003r

w sprawie rozpatrzenia odwołań oraz zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr 394/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2001r w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Rozpatrzyć odwołania od projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzić listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zatwierdzić listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

załączniki (24kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (27 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (20 lutego 2004, 09:12:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1566