Zarządzenie Nr 281/03

Zarządzenie Nr 281 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność na opłatę uczestnictwa w Plenerze Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych Kaszub i Kociewia, przedstawiciela Gminy Świecie – 135,-zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:26:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439