Zarządzenie Nr 278/03

Zarządzenie Nr 278 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie istniejącej dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wyrazić zgodę na poszerzenie Pani Danucie Mostowskiej dzierżawy części działki nr 200/42 (obecnie nr 200/128) o pow. 50 m2 położonej w Świeciu przy ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego o powierzchnię 20m2 w celu rozbudowy istniejącego pawilonu handlowego

§ 2

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod działalność handlową w 2003r. wynosi 0.70zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353