Zarządzenie Nr 276/03

Zarządzenie Nr 276 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie gruzem betonowym dróg gminnych w Topolinku i Dworzysku.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 72, poz. 664 ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na utwardzenie gruzem betonowym dróg gminnych w Topolinku i Dworzysku zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącym zał. nr 1.

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska - przewodniczący

  2. Ewa Gorzka - członek

  3. Daniel Kapłanek - sekretarz

  4. Barbara Drewa - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi ROŚiGK .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:10:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370