Zarządzenie 274/03

Zarządzenie Nr 274 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie wykupu gruntu od państwa Grzegorza i Hanny Kortas pod drogę we wsi Chrystkowo.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) w związku z uchwałą nr 398/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 marca 1993r. w sprawie nabywania gruntów na rzecz mienia komunalnego.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wykupić od państwa Grzegorza i Hanny Kortas na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działki położone w Chrystkowie oznaczone geodezyjnie nr 236/7 o pow.659 m2, nr 236/9 o pow.226 m2 pod drogę w Chrystkowie.

§ 2

Ustalić ceny wykupu gruntu w wysokości 1,-zł/m2

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1238