Zarządzenie Nr 273/03

Zarządzenie Nr 273 /03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 czerwca 2003r

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim Pani Halinie Raźnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. Nr 67 z 1996 r poz. 329 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Powierzyć na okres 5 lat szkolnych stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim Pani Halinie Raźnej, w związku z wygraniem konkursu oraz brakiem wniesienia przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy umotywowanego zastrzeżenia do osoby kandydata .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 września 2003r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:59:52)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 13:02:02)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1448