Zarządzenie Nr 270/03

Zarządzenie Nr 270 / 03

B u r mi s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grucznie

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §18 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wyrazić zgodę na zaproponowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grucznie projekt sztandaru.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grucznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530