Zarządzenie Nr 269/03

Zarządzenie Nr 269 /03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 czerwca 2003r

w sprawie zwolnienia Pani Magdaleny Kamińskiej z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( jednolity tekst Dz. U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357 ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Zwolnić Panią Magdalenę Kamińską nauczycielkę języka angielskiego w Gimnazjum Nr 2 w Świeciu z obowiązku zwrotu części zasiłku na zagospodarowanie w wysokości 33% kwoty pobranego zasiłku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:48:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515