Zarządzenie Nr 265/03

Zarządzenie Nr 265 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właścicieli nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste 500/1000 i 275/1000 części działki nr 903/2 położonej w Świeciu przy ul.Sądowej 16a.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych .

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg pisemny ograniczony dla właścicieli nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste 500/100 i 275/1000 części działki nr 903/2 położonej w Świeciu przy ul.Sądowej 16a – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

  1. Wiesław Ratkowski – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Gabriela Bąkowska – członek

  4. Bernadeta Krzyżanowska – członek.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:32:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1210