Zarządzenie Nr 263/03

Zarządzenie Nr 263 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al.Jana Pawła II

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 2.01.1997r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Świeciu a Panem Ireneuszem Figurskim na część działki nr 200/109 o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy Al.Jana Pawła II pod garażem blaszanym nr 24 “Na skarpie” na rzecz Pani Eugenii Wojtasińskiej zamieszkałej w Świeciu przy ulicy Gałczyńskiego 3C/3

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony

§3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1.00zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231