Zarządzenie Nr 262/03

Zarządzenie Nr 262 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 1282 położonej w Świeciu przy ulicy Polnej od Pani Barbary Szczepańskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na wydzierżawienie od Pani Barbary Szczepańskiej działki nr 1282 położonej w Świeciu przy ul. Polnej przez Gminę Świecie

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249