Zarządzenie Nr 260/03

Zarządzenie Nr 260 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003r

w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Świeckiemu udziałów w nieruchomości “Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości” położonej w Świeciu przy ulicy Chmielniki 2B na działce Nr 647/174.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.z 2001r Nr 142 poz.1591 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz. U. z 2000r Nr 46 poz. 543 w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002r.o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na rzecz Powiatu Świeckiego 483/1529 części w budynkach stanowiących “ Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości"  położonych w Świeciu przy ul. Chmielniki 2B wraz z udziałem 483/1529 części we własności gruntu stanowiącego działkę Nr 647/174 o pow.3281 m2,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydz.BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:21:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447