Zarządzenie Nr 257/03

Zarządzenie Nr 257 /03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulic na osiedlu 800-lecia w Świeciu o podbudowie z tłucznia kamiennego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę ulic na osiedlu 800-lecia w Świeciu o podbudowie z tłucznia kamiennego tj.:

- ul. Jałowcowa od Aroniowej do Jeżynowej

- ul. Jeżynowa od Jagodowej do Jałowcowej

- ul. Jagodowej od Jeżynowej do Bednarza

- ul. Ceynowy od Bednarza w kierunku ul. Laskowickiej

- ul. Kociewska od Miernickiego w kierunku ul. Laskowickiej

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Przyjąć warunki dodatkowe dla oferentów, którzy mogą wziąć udział w przetargu:

- wykażą nie mniej niż 1.000,0 mb budowy ulic o podbudowie z tłucznia kamiennego w latach 1998-2002.

W/w roboty należy potwierdzić stosownymi referencjami zawierającymi ilość wykonanych robót i ocenę jakości.

§ 4

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Ryszard Sadowski – przewodniczący

  2. Marzenna Rzymek– członek

  3. Wiesław Keller – członek

  4. Wiesław Ratkowski - członek

  5. Daniel Kapłanek – człone

§ 5

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 6

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1512