Zarządzenie Nr 256/03

Zarządzenie Nr 256/ 03

B u r mi s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2003 r.

w sprawie odroczenia realizacji uchwał Zarządu Miejskiego nr 1674/02 i 1675/02 z dnia 21 października 2002 roku dotyczących nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 4 w Grucznie.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §1 ust.1 pkt. 3 załącznika nr 2 i § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć na prośbę dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 w Grucznie termin realizacji uchwał Zarządu Miejskiego nr 1674/02 i 1675/02 z dnia 21 października 2002 roku dotyczących nadania obu szkołom imienia Jana Pawła II na dzień 16 października 2003 roku dla uczczenia 25 rocznicy Pontyfikatu

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grucznie oraz Gimnazjum nr 4 w Grucznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1424