Zarządzenie Nr 255/03

 

Zarządzenie Nr 255 /03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003.

Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 48 ze zmianami)

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w zarządzeniu Nr 53/03 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu Gminy Świecie na rok 2003 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne.

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.500

5.000

8.000

13.000

13.000

600

Transport i łączność

5.000

15.000

360.000

381.722

381.722

700

Gospodarka mieszkaniowa

500.000

900.000

1.300.000

1.600.000

1.600.000

710

Działalność usługowa

-------

2.000

2.000

3.000

3.000

750

Administracja publiczna

70.000

150.000

220.000

296.180

296.180

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

-------

 

 

20.000

 

 

22.000

 

 

23.808

 

 

23.808

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

 

8.000.000

 

 

16.500.000

 

 

24.500.000

 

 

33.576.000

 

 

33.576.000

758

Różne rozliczenia

4.500.000

7.500.000

11.000.000

14.159.705

14.159.705

801

Oświata i wychowanie

20.000

60.000

200.000

423.097

423.097

853

Opieka społeczna

800.000

1.600.000

2.400.000

3.414.568

3.414.568

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

150.000

300.000

450.000

705.000

705.000

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

70.000

200.000

250.000

307.000

307.000

 

Razem

14.116.500

27.252.000

40.712.000

54.903.080

54.903.080

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 14.116.500,- zł

II kwartał - 13.135.500,- zł

III kwartał - 13.460.000,- zł

IV kwartał - 14.191.080,- zł

Razem 54.903.080,- zł

Załącznik Nr 2

Harmonogram wydatków budżetu gminy Świecie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie wydatków

I kwartał

II kwartał

III kwart

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

30.000

60.000

72.000

72.000

600

Transport i łączność

500.000

1.700.000

3.000.000

3.861.700

3.861.700

630

Turystyka i wypoczynek

12.000

25.000

40.000

45.000

45.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

500.000

1.200.000

1.600.000

2.940.000

2.940.000

710

Działalność usługowa

200.000

400.000

500.000

668.000

668.000

750

Administracja publiczna

1.500.000

3.000.000

4.500.000

5.429.623

5.429.623

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

-------

 

 

20.000

 

 

23.808

 

 

23.808

 

 

23.808

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

250.000

550.000

700.000

852.000

852.000

757

Obsługa długu publicznego

200.000

500.000

1.000.000

2.250.000

2.250.000

758

Różne rozliczenia

150.000

300.000

500.000

711.046

711.046

801

Oświata i wychowanie

5.000.000

9.500.000

13.100.000

17.230.545

17.230.545

851

Ochrona zdrowia

100.000

250.000

400.000

628.630

628.630

853

Opieka społeczna

2.500.000

4.000.000

6.000.000

7.832.128

7.832.128

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

1.800.000

3.500.000

4.700.000

6.129.400

6.129.400

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

500.000

1.500.000

2.500.000

2.980.000

2.980.000

921

Kultura i sztuka

900.000

2.000.000

2.700.000

3.763.200

3.763.200

926

Kultura fizyczna i sport

250.000

600.000

800.000

1.174.000

1.174.000

 

Ogółem

14.372.000

29.075.000

42.123.808

56.591.080

56.591.080

Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 14.372.000,- zł

II kwartał - 14.703.000,- zł

III kwartał - 13.048.808,- zł

IV kwartał - 14.467.272,- zł

Razem 56.591.080,- zł

Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty pożyczkami oraz zaoszczędzonymi środkami z zaciągniętych kredytów w poprzednim roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:02:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367