Zarządzenie Nr 254/03

Zarządzenie Nr 254 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie podwyższenia kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu
Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Podwyższyć kapitał zakładowy o 100.000,-zł Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Świeciu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Wodnej i Witosa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 12:00:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1549