Zarządzenie Nr 253/03

Zarządzenie Nr 253 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie zbycia lokalu byłej świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) i art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r.o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza

§ 1

Podjąć działania zmierzające do zbycia lokalu byłej świetlicy wiejskiej w Terespolu Pomorskim

1. Zlecić podział w/w działki oraz jej wycenę

2. Zlecić inwentaryzację budynku

3. Ogłosić wykaz na sprzedaż w/w świetlicy

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 11:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1404