Zarządzenie Nr 252/03

Zarządzenie Nr 252 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 24/9 i 28/6 położonych w Morsku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591ze zmianami) art.13 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. “o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych”

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 24/9 i 28/6 położonych w Morsku – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1.Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2.Gabriela Bąkowska - członek

3.Bernadeta Krzyżanowska - członek

4.Ewa Gorzka - członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 11:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248