Zarządzenie Nr 250/03

Zarządzenie Nr 250 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ulicy Kopernika 1/3 najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 41,13 m2 położonego w Świeciu przy ul.Kopernika 1 najemcy lokalu Pani Irenie Grabiszewskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139