Zarządzenie Nr 249/03

Zarządzenie Nr 249 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w budynku przy ul. Sądowej 5

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§1

Użyczyć Związkowi Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP Koło Nr 5 w Świeciu lokal użytkowy o pow. 22,80m2 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Sądowej 5 na cele prowadzenia działalności statutowej

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:21:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499