Zarządzenie Nr 247/03

Zarządzenie Nr 247 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w Sartowicach zapisanych w KW Nr 43282, 43283 i 43284.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591ze zmianami ) art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz.543/.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do niżej wymienionych działek położonych w Sartowicach:

Nr 11/13, 11/14, 11/16 i 11/2 zapisanych w KW 43282

Nr 12/81 zapisanej w KW 43283

Nr 12/82 zapisanej w KW 43284

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:18:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242