Zarządzenie Nr 244/03

Zarządzenie Nr 244 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ulicy Sadowej 8/16 na rzecz najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Sprzedać lokal mieszkalny nr 16 o powierzchni 43,88 m2 położony w Świeciu przy ulicy Sądowej 8 na rzecz najemcy lokalu Pana Janusza Dąbrowskiego za cenę 19.150,00zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z 50% bonifikatą ze względu na zapłatę gotówką

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1299