Zarzadzenie Nr 243/03

Zarządzenie Nr 243 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i jej wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) art. 13 ust.1 oraz art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działek:  nr 270/88 położonej w Świeciu przy Al.Jana Pawła II i nr 2459/7 położonej w Świeciu przy ul. Sygietyńskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 3 czerwca 2003r. do 23 czerwca 2003r.

§ 2

  1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 270/88 o pow. 60m2 położonej w Świeciu przy Al.Jana Pawła II bezpośrednio przylegającej do działki nr 270/38 stanowiącej własność Pana Tadeusza Mrozińskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

  2. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 2459/7o pow. 126m2 położonej w Świeciu przy ul. Sygietyńskiego bezpośrednio przylegającej do działek nr 2459/2 i nr 32/13 stanowiących własność Pana Zbigniewa Szczygielskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:09:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1267