Zarządzenie Nr 241/03

Zarządzenie Nr 241 / 03

B u r mi s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie wykupu gruntu od Spółdzielni Produkcji Rolnej w 0snowie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami) w związku z uchwałą nr 398/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 marca 1993r. w sprawie nabywania gruntów na rzecz mienia komunalnego.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wykupić od Spółdzielni Produkcji Rolnej w 0snowie, na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działki nr 15/5 o pow.47 m2 nr 16/5 o pow.409 m2, położone w Ernestowie pod budowę drogi gminnej

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 1,50 zł za 1 m2

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 10:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236