Zarządzenie Nr 239/03

Zarządzenie Nr 239 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Lubow Liwickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U Nr 142 z 2001 r. poz. 1591), w związku z art. 91d ust. 2 oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami).

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

  1. Powołać Komisję Kwalifikacyjną dla nauczyciela, Pani Lubow Liwickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Grucznie, dla której Gmina Świecie jest organem prowadzącym.

  2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu dla Pani Lubow Liwickiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 wchodzą:

  1. Pan Waldemar Fura – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący,
  2. Pani Małgorzata Guziewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucznie,
  3. Pani Bożena Podgórska – ekspert z listy ustalonej przez MENiS,
  4. Pani Beata Tomaszewska - ekspert z listy ustalonej przez MENiS,

  5. Pani Anna Bohdziewicz ekspert z listy ustalonej przez MENiS.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 09:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1484