Zarządzenie Nr 232/03

Zarządzenie Nr 232 / 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2003r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wymianę okien w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na wymianę okien w siedzibie OPS w Świeciu.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Ryszard Sadowski – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Wiesław Ratkowski – członek

  4. Wojciech Szwemin– członek

  5. Lidia Lemańska - członek

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 lutego 2004, 09:38:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1220