marzec

marzec

Zarządzenie Nr 173/03

Zarządzenie Nr 173 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2003r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu na rok 2003. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Zarządzenie Nr 172/03

Zarządzenie Nr 172 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2003r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu za rok 2002. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 171/03

Zarządzenie Nr 171 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2003r. w sprawie rozłożenia na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości PSS “Społem” położonych w [...]

Zarządzenie Nr 170/03

Zarządzenie Nr 170 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na najem części budynku położonego w Świeciu przy ulicy Wodnej 29 z przeznaczeniem pod działalność [...]

Zarządzenie Nr 169/03

Zarządzenie Nr 169 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2003r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie kawiarni letniej na Dużym Rynku w Świeciu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 168/03

Zarządzenie Nr 168 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2003r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod kioskiem położonym w Świeciu przy ul. Sienkiewicza Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 167/03

Zarządzenie Nr 167 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od państwa Zbigniewa i Ewy Hinc oraz państwa Kazimierza i Teresy Mąka pod budowę przepompowni w Grucznie i Kosowie. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 166/03

Zarządzenie Nr 166/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 165/03

Zarządzenie Nr 165 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Andersa i Hadyny w Świeciu w zakresie wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego. Na [...]

Zarządzenie Nr 164/03

Zarządzenie Nr 164 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont ulicy Łąkowej i Parkowej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 163/03

Zarządzenie Nr 163 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika przy ulicy Dworcowej w Terespolu. Na [...]

Zarządzenie Nr 162/03

Zarządzenie Nr 162 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Malinowskiego w Świeciu o nawierzchni z kostki POLBRUK. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 161/03

Zarządzenie Nr 161 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia aneksem zmiany do umowy użyczenia obiektów stadionu “WDA” położonych w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 18 Na [...]

Zarządzenie Nr 160/03

Zarządzenie Nr 160 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 159/03

Zarządzenie Nr 159 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie użyczenia budynku Żłobka Miejskiego położonego w Świeciu przy ulicy Chmielniki 3 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 158/03

Zarządzenie Nr 158 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek Nr 250/1 KW 14245, Nr 249/6 KW 40613 położonych w Świeciu przy ul.Wrzosowej , działek nr 119 i 146 [...]

Zarządzenie Nr 157/03

Zarządzenie Nr 157 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 293 położonej w Świeciu prz ulicy Krótkiej. Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 156/03

Zarządzenie Nr 156 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na nabycie od państwa Bożeny i Ryszarda Tatarowicz części działki nr 1/5 położonej w Kosowie na rzecz Gminy [...]

Zarządzenie Nr 155/03

Zarządzenie Nr 155 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 154/03

Zarządzenie Nr 154 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie rozłożenia na dwie raty i przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 2 [...]

Zarządzenie Nr 153/03

Zarządzenie Nr 153 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p.Tomasza Ciesielskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 152/03

Zarządzenie Nr 152 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/7, 52/4 [...]

Zarządzenie Nr 151/03

Zarządzenie Nr 151 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 23/11 położonej we [...]

Zarządzenie Nr 150/03

Zarządzenie Nr 150 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1/2, 2/3, 2/4, [...]

Zarządzenie Nr 149/03

Zarządzenie Nr 149 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2003r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy, GFOŚr i [...]

Zarządzenie Nr 148/03

Zarządzenie Nr 148/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie rozpatrzenia wniesionego protestu dotyczącego postępowania przetargowego dot. udzielenia zamówienia publicznego pn. obsługa geodezyjna Urzędu [...]

Zarządzenie Nr 147/03

Zarządzenie Nr 147 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 187/8 położonej w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 146/03

Zarządzenie Nr 146 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na najem części budynku położonego w Świeciu przy ul. Wodnej 29 z przeznaczeniem pod handel Na [...]

Zarządzenie Nr 145/03

Zarządzenie Nr 145 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie odmowy umorzenia raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przesunięcia terminu jej płatności państwu [...]

Zarządzenie Nr 144/03

Zarządzenie Nr 144 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 143/03

Zarządzenie Nr 143 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 345/134 położonej w Świeciu Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Zarządzenie Nr 142/03

Zarządzenie Nr 142 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od pana Henryka Łobockiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 141/03

Zarządzenie Nr 141 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych pawilonów handlowych stanowiących [...]

Zarządzenie Nr 140/03

Zarządzenie Nr 140 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste działek nr 187/9 i 187/10 położonych w Świeciu przy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 139/03

Zarządzenie Nr 139 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie odmowy umorzenia odsetek i przesunięcia terminu ich płatności Panu Antoniemu Wojczukowi za kupiony lokal mieszkalny nr 22 położony w budynku [...]

Zarządzenie Nr 138/03

Zarządzenie Nr 138 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 15 położony w Świeciu przy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 137/03

Zarządzenie Nr 137 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 136/03

Zarządzenie Nr 136 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wody do podlewania boiska LZS “Strażak” w Przechowie. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 135/03

Zarządzenie Nr 135 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Spokojnej o nawierzchni z kostki POLBRUK wraz z oświetleniem w Kozłowie. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 134/03

          Zarządzenie Nr 134 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 marca 2003r w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego [...]

Zarządzenie Nr 133/03

Zarządzenie Nr 133 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750- Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 132/03

Zarządzenie Nr 132 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku koszarowego stanowiącego [...]

Zarządzenie Nr 131/03

Zarzadzenie Nr 131 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 130/03

Zarządzenie Nr 130 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Antoniego Tadrowskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym’’ [...]

Zarządzenie Nr 129/03

Zarządzenie Nr 129 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. 10 Lutego [...]

Zarządzenie Nr 128/03

Zarządzenie Nr 128 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i nr 5 położonych w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 114. Na podstawie art.30 ust 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 127/03

Zarządzenie Nr 127 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Kazimierza Gackowskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 126/03

Zarządzenie Nr 126 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 125/03

Zarządzenie Nr 125 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie sprzedaży działek nr 451/18 i 451/20 położonych w Świeciu przy ulicy Kusocińskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Zarządzenie Nr 124/03

Zarządzenie Nr 124 / 03 B m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 marca 2003r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panią Ewą Walkowiak. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym [...]

metryczka