Ogłoszenie oraz druki dotyczące naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

OGŁOSZENIE
 
Informuję, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.

W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  zwrócił się do Rady Miejskiej
w Świeciu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

    Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 52 z późn. zmianami),

RADA  MIEJSKA W ŚWIECIU dokona wyboru ławników na  kadencję 2020 – 2023:
 
1) do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 2 ławników,
2) do Sądu Rejonowego w Świeciu - 8 ławników.

 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
 
I.   Na podstawie art. 158 - Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu kandydowania
     co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
II.  Na podstawie art. 159 - Ławnikami nie mogą być:
 
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
     na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
     przestępstw  i wykroczeń,
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)  duchowni,
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej.
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA pobierz (74kB) plik

(Wzór prawidłowego wypełnienia karty zgłoszenia) - pobierz (431kB) pdf

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby pobierz (37kB) pdf

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe pobierz (13kB) word

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
     że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona pobierz (25kB) word

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
     zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej 
     opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak
     przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika pobierz (29kB) word

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
     dowodu osobistego,

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również: listę co najmniej 50 osób mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Świecie w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście pobierz (108kB) word
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.    
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

       Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Natomiast Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  i  za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
  
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu.  

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika składa się wraz z pozostałymi dokumentami w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku:
 
1)  w Wydziale Organizacyjnym (biuro Rady Miejskiej) – pokój nr 26 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świeciu).
   
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu lub nie spełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest  niedopuszczalne. 

Druki dotyczące naboru kandydatów są również dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 w godzinach urzędowania, a szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 52 333 23 21 i 52 333 23 22.


                                                                                                       Burmistrz Świecia
                                                                                                   /-/ Krzysztof Kułakowski

Wytworzył: Burmistrz Świecia (4 czerwca 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 czerwca 2019, 15:32:00)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (13 czerwca 2019, 08:05:16)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij