"Przygotowanie Do Przyszłości" - Strategia Rozwoju Gminy Świecie

Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda w 1997 roku powołał zespół roboczy (zał. 1), który podjął pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Świecie. Jedną z najważniejszych inicjatyw tego zespołu była ankieta, z którą zwrócono się do mieszkańców gminy dla uzyskania informacji co sądzą o dotychczasowym rozwoju, ale przede wszystkim czego oczekują, jakie jest ich wyobrażenie Gminy Świecie w przyszłości. Informacje uzyskane od 400 osobowej reprezentacji społeczności gminnej, łącznie z wiedzą i doświadczeniem poszczególnych członków zespołu, były podstawą prac nad planem strategicznym rozwoju Gminy Świecie do 2007 roku. W pracach tych wykorzystano także wnioski z Analizy Finansowej Gminy Świecie dokonanej w ramach Programu Finansowania Infrastruktury Komunalnej, realizowanego w Polsce przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Plonem prac zespołu jest zbiór opracowań roboczych, obejmujący: wyniki ankiety z komentarzem (zał. 2), informację o stanie miasta, rezultaty analizy SWOT (szans i zagrożeń, sił i słabości gminy), wyróżnienie celów rozwoju i zamierzone przedsięwzięcia dla ich realizacji.

Dokument, który przedstawiamy został zredagowany przez zespół specjalistów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przy jego redagowaniu wykorzystano ogół materiałów wypracowanych przez zespół roboczy. Ich uzupełnienia, propozycje zmian pierwotnych form zapisu były przedmiotem konsultacji i uzgodnień. Wyrażamy przekonanie że dokument ten, który może być dalej doskonalony, stanowi dobry punkt wyjścia "do przyszłości".

CZYM JEST STRATEGIA ROZWOJU?

Strategia rozwoju gminy Świecie, która nosi nazwę „Przygotowanie do przyszłości” została opracowana w 1997/98 roku i  przyjęta do realizacji uchwałą Rady Miejskiej 398/98  z 18 czerwca 98r.  obejmując lata realizacji 1998-2007. Dokument ten w dużej mierze oparty został  na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy, którzy wskazali  swoje opinie dotyczące kierunków rozwoju gminy Świecie oraz wyrazili swoje oczekiwania  inwestycyjne na najbliższą dekadę.

Głównymi celami Strategii Gminy Świecie są:

- przyspieszenie rozwoju lokalnej gospodarki
- modernizowanie struktury urbanistycznej miasta i osiedli w gminie
- udoskonalenie struktury społecznej         .
    
Strategia rozwoju gminy Świecie objęła swym zakresem takie zadania jak:
·         promocja gminy
·         zwiększenie dostępności do obiektów sportowych
·         uatrakcyjnienie i zwiększenie oferty kulturowej, turystycznej i sportowej
·         budowa infrastruktury gminnej
·         podnoszenie atrakcyjności gminnej
·         tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
·         propagowanie możliwości preferencyjnego nabywania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
·         budowa mieszkań komunalnych
·         zwiększenie dbałości o ochronę środowiska naturalnego
·         działania na rzecz kompleksów terenów zielonych
·         podnoszenie standardów podstawowej opieki społecznej
·         podnoszenie poziomu standardów podstawowej opieki zdrowotnej
·         propagowanie zdrowego stylu życia
·         przeciwdziałanie patologiom społecznym i zapobieganie ich skutkom
·         współpraca międzygminna i regionalna
 
      Do tej pory zostało zrealizowanych wiele zadań zawartych w strategii rozwoju, można tu chociażby wymienić: modernizacje obiektów sportowych m.in. stadionu WDA, zorganizowanie olimpiady „SYDNEY 2000”, budowę ścieżek rowerowych ze Świecia do Deczna i wzdłuż ul. Wodnej, uzbrojenie terenów osiedli mieszkaniowych pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne, budowa II kwatery składowiska odpadów, utworzenie i wspieranie działalności „Towarzystwa Budownictwa Społecznego”, powstanie inkubatora przedsiębiorczości. W oparciu o strategie podniosły się również standardy nauczania i wychowania młodzieży ( wybudowano sale gimnastyczne dla szkół podstawowych nr 2, 5 i 7, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Grucznie, podniesiono kwalifikacje nauczycieli oraz wyposażono 5 szkolnych pracowni komputerowych).

Rozszerzony został zakres usług medycznych. Stworzone zostało prawo miejscowe sprzyjające tworzeniu i utworzeniu nowych miejsc pracy. Tworzone są miejsca pracy dzięki wdrożeniu robót publicznych oraz programowi „Pierwsza praca” ( wg danych na koniec maja 2004 roku liczba absolwentów korzystających z tego programu wyniosła 561). Poszerzył się zakres pomocy i opieki społecznej o świetlicę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Usprawnione zostały również działania Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ruch drogowy (światła, progi zwalniające). Przeciwdziała się patologiom społecznym poprzez program walki z narkomanią, alkoholizmem i przemocą w rodzinie. Pozostałe zadania są w realizacji i mają zostać zakończone do 2007 roku w tym największe przedsięwzięcie zakładane  w strategii tj budowa hali widowiskowo-sportowej.

Strategia gminy okazała się niezbędnym dokumentem przy aplikacji wniosków na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Między innymi dzięki temu dokumentowi, który w sposób czytelny przedstawia cele strategiczne gminy, Świecie uzyskało fundusze na utworzenie obszaru inwestycyjnego Vistula Park, rewitalizację jednostki wojskowej, rozbudowę ośrodka kultury, remonty dróg wiejskich i modernizację infrastruktury w ośrodku wypoczynkowym nad jez. Deczno. W trakcie oceny są jeszcze projekty dotyczące kanalizacji na obszarach wiejskich i utworzenia kolejnego obszaru inwestycyjnego Vistula II.
 
W związku z upływem okresu, jaki obejmowała obecna strategia w przyszłym roku rozpoczęte zostaną pracę nad nową strategią na następną dekadę. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy aktywnie włączą się w przygotowanie tego dokumentu, który tak jak istniejący będzie służyć polepszeniu życia mieszkańców i tworzeniu dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego gminy Świecie. 
        
 
Pobierz Strategię Rozwoju Gminy przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 398/98 z dn. 18 czerwca 1998r. (81kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rafał Grzonkowski (25 czerwca 2003)
Opublikował: Rafał Grzonkowski (25 czerwca 2003, 13:45:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:37:45)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13721