Postanowienie Burmistrza o oodstąpieniu od strategicznej OOŚ dla zmiany LPR

                                                                                             Świecie, 2009-08-27

ROŚiGK – 7625/U/7/2009
 

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 48 i art. 49, w związku z art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
 

BURMISTRZ ŚWIECIA  
p o s t a n a w i a
 

odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017”
 

UZASADNIENIE
 

 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017” jest dokumentem kierunkowym, opracowanym w celu ożywienia rozwoju społecznego – gospodarczego Miasta Świecia we wszystkich obszarach jego funkcjonowania tj. infrastruktura komunalna, gospodarka mieszkaniowa, polityka społeczna, rozwój gospodarczy, zwiększenie potencjału turystycznego,  zapewnienie bezpieczeństwa itp. Program ten przyjęty został uchwałą Nr 206/08 Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 29 grudnia 2008 r.
Aktualnie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do przyjętego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017”, polegających na:
 
a)      zmianie nazwy projektu, dotyczącej przebudowy przestrzeni publicznej w Śródmieściu (dotychczasowa nazwa: „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na Dużym
i Małym Rynku oraz w ich otoczeniu – etap I” zostaje zmieniona na: „Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej – I etap”)
b)     usunięciu projektów: „Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego jako element poprawy dostępności do usług administracji publicznej i jakości jej funkcjonowania” oraz „Informatyzacja pracy Urzędu Miejskiego w Świeciu – e-urząd”
c)      zmianie układu stron oraz spisu treści dokumentu
d)     dodaniu wskaźników: „Długość sieci wodociągowej wymagającej modernizacji w przeliczeniu do ogólnej długości sieci” oraz załączników: „Raport z Konsultacji Społecznych” oraz „Informacja w sprawie konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1, w związku z art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy opracowujące zmiany do przyjętych dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.


Wobec powyższego, Burmistrz Świecia zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w. wym. zmian „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017”.


Oba organy uzgadniające odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:
 
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
2009-08-27 znak: RDOŚ. 00/6613-871/09/KB

- postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 2009-08-21 znak: N.NZ-400-Św-15/535-18667/09
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę charakter i skalę potencjalnego oddziaływania przedsięwzięć przewidzianych w dokumencie, a także ich usytuowanie:  obszar  Starego Miasta, Osiedle Miasteczko oraz tereny powojskowe.


Przedmiotowy dokument powiązany jest z działaniami przewidzianymi w: Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Świecie, Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2008-2017, Planie Gospodarki Odpadami i Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie, uchwale Nr 135/08 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 102, poz. 1633) oraz uchwale Nr 67/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 1999 r. Nr 36, poz. 275). Zadania przyjęte w dokumencie są spójne z polityką ekologiczną kraju i województwa. 


 „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017” pozwala na osiągnięcie
w pełnym zakresie celów środowiskowych, szczególnie w wyniku realizowanych projektów infrastrukturalnych, których istotnym elementem są zadania związane z ochroną środowiska. Program, w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie miasta w wyniku wielokierunkowych działań inwestycyjnych, mających na celu zrównoważony rozwój miasta. 


Realizacja zadań wynikających z Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko, a czas trwania ich oddziaływań na środowisko powinien zostać ograniczony
do czasu wykonywania prac budowlanych oraz organizacyjnych. Ocenia się, iż planowane działania nie wpłyną na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Realizacja zadań wynikających z przedmiotowego dokumentu zostanie zaprojektowana w taki sposób, by zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, szczególnie w odniesieniu do terenów posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego (zabytkowa zabudowa Starego Miasta) oraz przyrodniczego. Działania wynikające z Programu nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000, zapisanych w Standardowych Formularzach Danych.
Reasumując powyższe, w oparciu o uzyskane uzgodnienia oraz mając na względzie spełnienie wymogów ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.
  
Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy  ul. Kujawska 4
    85 – 031 Bydgoszcz

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Konarskiego 1
    85 – 066 Bydgoszcz

3. a/a

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (27 sierpnia 2009)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (1 września 2009, 15:12:16)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:23:28)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1910