Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie


Świecie, dnia 2009-06-03
 
ROŚiGK 7610/GPOŚ/6/2009
 

INFORMACJA
 
 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
 
podaję do publicznej wiadomości informację:
 
o przyjęciu przez Radę Miejską w Świeciu
 
 

„PROGRAMU  OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŚWIECIE”
(AKTUALIZACJA)
 
pobierz treść POŚ (911kB) pdf

Dnia 28 maja 2009 r. Rada Miejska w Świeciu, uchwałą Nr 242/09 przyjęła „Program ochrony Środowiska Gminy Świecie”. Zgodnie z art. 17 ust. 1, w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) programy ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata, a przewidziane w nich działania obejmują kolejne 4 lata.
 
Zakres „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie” obejmuje cele, priorytety, przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne konieczne do realizacji w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii, poprawy jakości środowiska itp. W Programie określone zostały narzędzia i instrumenty jego realizacji oraz źródła finansowania planowanych przedsięwzięć.
 
Dnia 2009-05-16 podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie” drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Świecie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz w lokalnej prasie („Czas Świecia”, „Gazeta Pomorska”, „Ekspres Bydgoski”), zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków oraz zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy, w terminie 21 – dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Do dnia przyjęcia dokumentu nie wpłynęły żadne wnioski ani zapytania w przedmiotowej sprawie.
 
Projekt „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie” zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu (www.bip.um-swiecie.pl) pod Nr 2009/C/0005.
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie” został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Świeckiego (uchwała Nr 83/579/09 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 25 maja 2009 r.).
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Świecia, po uzyskaniu uzgodnień:
-       Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (postanowienie
z dnia 2009-05-18 znak: N.NZ-400-Św-9/309-10253/09)
-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie z dnia
2009-05-27 znak: RDOŚ-04.OO.6613-76/09/BW)
odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie”  (postanowienie Burmistrza Świecia z dnia 2009-05-28 znak: ROŚiGK 7610/GPOŚ/5/2009).
 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotowym dokumentem oraz niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. treścią opinii i uzgodnień wydanych w sprawie itp.) oraz złożyć uwagii wnioski w Urzędzie Miejskim Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. 26), w godzinach 7 30 – 15 00.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świecia.
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świeciu oraz w lokalnej prasie, a także poprzez jej zamieszczenie (wraz z treścią dokumentu) na stronie internetowej www.bip.um-swiecie.pl (zakładki: „Informacje” oraz „Programy Wieloletnie”).

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Miejskiego
2. tablica ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu
3. a/a  


* Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) doręczenie informacji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (10 czerwca 2009)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (10 czerwca 2009, 13:49:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:22:39)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2949