przyjęcie Programu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie


Świecie, dnia 2009-06-03
 

ROŚiGK 7661 GPGO/8/2009
 

INFORMACJA
 
 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
 
podaję do publicznej wiadomości informację:
 
o przyjęciu przez Radę Miejską w Świeciu
 
 

„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY ŚWIECIE”
(AKTUALIZACJA) 
 
pobierz treść PGO (809kB) pdf   pobierz załącznik do PGO (60kB) pdf

Dnia 28 maja 2009 r. Rada Miejska w Świeciu, uchwałą Nr 242/09 przyjęła „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Świecie”, stanowiący aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie, uchwalonego dnia 30 września 2004 r. przez Radę Miejską w Świeciu. Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.
 
Zakres Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie obejmuje gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadów komunalnych, w szczególności odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji, odpadami opakowaniowymi oraz odpadami niebezpiecznymi zawartymi w odpadach komunalnych.
 
Dnia 2009-05-16 podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Świecie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz w lokalnej prasie („Czas Świecia”, „Gazeta Pomorska”, „Ekspres Bydgoski”), zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków oraz zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy,
w terminie 21 – dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Do dnia przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” nie wpłynęły żadne wnioski ani zapytania w przedmiotowej sprawie.
 
Projekt Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu (www.bip.um-swiecie.pl) pod Nr 2009/C/0004.
 
Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 i pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) projekt Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie został pozytywnie zaopiniowany przez: Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Uchwała
Nr 33/420/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.), Zarząd Powiatu Świeckiego (uchwała Nr 78/523/09 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 lutego 2009 r.), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pismo znak: ZGPWeg-401/PP1387/2009/PW-1201 z dnia 10 lutego 2009 r.)
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Świecia, po uzyskaniu uzgodnień:
-       Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (postanowienie
z dnia 2009-05-18 znak: N.NZ-400-Św-10/310-10252/09)
-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie z dnia
2009-05-27 znak: RDOŚ-04.OO.6613-77/09/BW)
odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” (postanowienie Burmistrza Świecia z dnia 2009-05-28 znak: ROŚiGK 7661/GPGO/7/2009).
 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotowym dokumentem oraz niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. treścią opinii i uzgodnień wydanych w sprawie itp.) oraz złożyć uwagii wnioski w Urzędzie Miejskim Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. 26), w godzinach 7 30 – 15 00.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świecia.
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świeciu oraz w lokalnej prasie, a także poprzez jej zamieszczenie (wraz z treścią dokumentu) na stronie internetowej www.bip.um-swiecie.pl (zakładki: „Informacje” oraz „Programy Wieloletnie”).

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Miejskiego
2. tablica ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu
3. a/a


* Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) doręczenie informacji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (10 czerwca 2009)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (10 czerwca 2009, 13:39:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:21:59)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2190