postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od strategicznej OOŚ dla aktualizacji GPOŚ

Świecie, 2009-05-28  
 

ROŚiGK – 7610/GPOŚ/5/2009
 
 

POSTANOWIENIE
 
 


            Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
 
 

BURMISTRZ ŚWIECIA  
p o s t a n a w i a
 

odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŚWIECIE”
(AKTUALIZACJA)
 
 
UZASADNIENIE
 

Przedmiotowy projekt stanowi aktualizację „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie”, opracowanego w 2004 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1, w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) programy ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata, a przewidziane w nich działania obejmują kolejne
4 lata.
 
Zakres „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie” obejmuje cele, priorytety, przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne konieczne do realizacji w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, zrównoważo-nego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii, poprawy jakości środowiska itp.
W Programie określone zostały narzędzia i instrumenty jego realizacji oraz źródła finansowania planowanych przedsięwzięć.
 
W „Programie Ochrony Środowiska Gminy Świecie” przedstawiono i zanalizowano stan środowiska przyrodniczego w gminie Świecie, a także określono cele i zadania krótko- i długoterminowe dla Gminy Świecie, które są spójne z zapisami: Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego (uchwała Nr XXVI/138/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 grudnia 2008 r.), Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2010 (uchwała Nr XXIV/468/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008 r.), Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Podjęcie i wykonanie zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska Gminy Świecie” ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań kraju, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
 
 Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach dokumentów już przyjętych lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
 
Wobec powyższego, Burmistrz Świecia zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie”. Oba organy uzgadniające odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:
 
- postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z dnia 2009-05-18 znak: N.NZ-400-Św-9/309-10253/09
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 2009-05-27 znak: RDOŚ-04.OO.6613-76/09/BW
 
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).


„Program Ochrony Środowiska Gminy Świecie” pozwala na osiągnięcie celów środowiskowych, których istotnym elementem jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Program, w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Świecie oraz wpłynąć na jej zrównoważony rozwój.  Ocenia się, iż działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja planowanych przedsięwzięć nie powinna wpłynąć na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani spowodować wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Działania wynikające z „Programu  Ochrony Środowiska Gminy Świecie” nie powinny stanowić zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000, zapisanych w Standardowych Formularzach Danych.
 
Reasumując powyższe, w oparciu o uzyskane uzgodnienia oraz mając na względzie spełnienie wymogów ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.
                 
Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy             ul. Kujawska 4
            85 – 031 Bydgoszcz

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Konarskiego 1
85 – 066 Bydgoszcz

3. strona BIP UM Świecie
4. tablica ogłoszeń UM Świecie
5. a/a  
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (28 maja 2009)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (3 czerwca 2009, 15:19:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:20:27)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1873