postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od strategicznej OOŚ dla aktualizacji GPGO

Świecie, 2009-05-28  
 

ROŚiGK – 7661/GPGO/7/2009
 
 

POSTANOWIENIE
 

 
            Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
 

  BURMISTRZ ŚWIECIA  

p o s t a n a w i a
 

odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY ŚWIECIE”
(AKTUALIZACJA)
 


 
UZASADNIENIE
 

 
Przedmiotowy dokument stanowi aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie”, uchwalonego przez Radę Miejską w Świeciu dnia 30 września 2004 r. Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.
 
Zakres aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” obejmuje gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadów komunalnych, w szczególności odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji, odpadami opakowaniowymi oraz odpadami niebezpiecznymi zawartymi w odpadach komunalnych.
 
W „Planie Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” określono sposób realizacji celów i zadań dla Gminy Świecie, które są spójne z zapisami: Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świeckiego (uchwała Nr XXVI/138/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 grudnia 2008 r.), Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2010 (uchwała Nr XXIV/468/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008 r.), Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Podjęcie i wykonanie zadań określonych
w „Planie Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań kraju, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach dokumentów już przyjętych lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
 
Wobec powyższego, Burmistrz Świecia zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie”. Oba organy uzgadniające odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:
 
- postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z dnia 2009-05-18 znak: N.NZ-400-Św-10/310-10252/09
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 2009-05-27 znak: RDOŚ-04.OO.6613-77/09/BW
 
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).


„Plan Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” pozwala na osiągnięcie celów środowiskowych, których istotnym elementem jest: wdrożenie prawidłowych zasad gospodarowania odpadami, zwiększenie skuteczności i efektywności selektywnej zbiórki odpadów, powstanie Międzygmin-nego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, inwentaryzacja i usunięcie odpadów zawierających azbest itp. Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Świecie oraz wpłynąć na jej zrównoważony rozwój.  Ocenia się, iż działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja planowanych przedsięwzięć nie powinna wpłynąć na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani spowodować wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Działania wynikające z „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie” nie powinny stanowić zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000, zapisanych w Standardowych Formularzach Danych.
 
Reasumując powyższe, w oparciu o uzyskane uzgodnienia oraz mając na względzie spełnienie wymogów ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.
                
Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy ul. Kujawska 4
    85 – 031 Bydgoszcz

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Konarskiego 1
    85 – 066 Bydgoszcz

3. strona BIP UM Świecie
4. tablica ogłoszeń UM Świecie
5. a/a  

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (28 maja 2009)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (3 czerwca 2009, 15:09:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:19:49)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1883