postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR

Świecie, 2009-01-14  
 

ROŚiGK – 7625/U/6/2008/2009
 
 


POSTANOWIENIE
 
 


            Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
 
 

 BURMISTRZ ŚWIECIA  
 

p o s t a n a w i a
 

odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017”

 
 

UZASADNIENIE
 
 
 

            „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017” jest dokumentem kierunkowym, opracowanym w celu ożywienia rozwoju społecznego – gospodarczego Miasta Świecia we wszystkich obszarach jego funkcjonowania tj. infrastruktura komunalna, gospodarka mieszkaniowa, polityka społeczna, rozwój gospodarczy, zwiększenie potencjału turystycznego,  zapewnienie bezpieczeństwa itp.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Wobec powyższego, Burmistrz Świecia zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017”. Oba organy uzgadniające odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W trakcie postępowania wydane zostały następujące dokumenty:
 
-   postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
2008-12-30 znak: RDOŚ. 00/6613/25/08/JD (data wpł. 2009-01-12)
-   postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 2008-11-25 znak: N.NZ-400-Św-23/753-24007/08 (data wpł. 2008-12-05)
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę charakter działań przewidzianych w dokumencie (m.in. modernizacja i adaptacja budynków pod funkcje centrotwórcze i społeczne, budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej, organizacja i odnowienie terenów zielonych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, ochrona dziedzictwa kulturowego, przystosowanie obiektów do wykorzystania rekreacyjno – turystycznego itp.), a także ich usytuowanie:  obszar  Starego Miasta, Osiedla Miasteczko oraz tereny powojskowe.
Przedmiotowy dokument powiązany jest z działaniami przewidzianymi w: Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Świecie, Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2008-2017, Planie Gospodarki Odpadami i Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świecie, uchwale Nr 135/08 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 102, poz. 1633) oraz uchwale Nr 67/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 1999 r. Nr 36, poz. 275).      Zadania przyjęte w dokumencie są spójne z polityką ekologiczną kraju i województwa.  
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świecia na lata 2008-2017” pozwala na osiągnięcie
w pełnym zakresie celów środowiskowych, szczególnie w wyniku realizowanych projektów infrastrukturalnych, których istotnym elementem są zadania związane z ochroną środowiska. Program, w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie miasta w wyniku wielokierunkowych działań inwestycyjnych, mających na celu zrównoważony rozwój miasta.  
Realizacja zadań wynikających z Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko, a czas trwania ich oddziaływań na środowisko powinien zostać ograniczony
do czasu wykonywania prac budowlanych oraz organizacyjnych. Ocenia się, iż planowane działania nie wpłyną na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Realizacja zadań wynikających z przedmiotowego dokumentu zostanie zaprojektowana w taki sposób, by zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, szczególnie w odniesieniu do terenów posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego (zabytkowa zabudowa Starego Miasta) oraz przyrodniczego. Działania wynikające z Programu nie stanowią zagrożenia, jakie określono dla obszarów Natura 2000, zapisanych w Standardowych Formularzach Danych.

Reasumując powyższe, w oparciu o uzyskane uzgodnienia oraz mając na względzie spełnienie wymogów ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.
  
              
Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
          
2.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

3. a/a

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (28 stycznia 2009)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (28 stycznia 2009, 11:29:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:19:22)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3196