Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest to dokument, zawierający zestawienie planowanych najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w Gminie Świecie na lata 2008-2017.

WPI w sposób kompleksowy łączy wizję rozwoju Świecia zawartą w Strategii Rozwoju z polityką przestrzenną, inwestycyjną i możliwościami finansowymi miasta.

Wieloletni Plan Inwestycyjny to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zatwierdzanych przez Radę Miejską do realizacji w ciągu 10 lat. W rzeczywistości jest to proces wprowadzający nową jakość zarządzania zasobami lokalnymi, istniejącym potencjałem administracyjnym, kulturowym i gospodarczym.

Celem bezpośrednim opracowania WPI było zwiększenie korzyści z zaangażowania środków publicznych w infrastrukturę niezbędną dla pobudzenia pożądanych inwestycji prywatnych i podniesienia standardu życia mieszkańców.

Realizacja wizji rozwoju Gminy wymaga określenia wieloletniej strategii inwestycyjnej i wdrażania jej ustaleń przy tworzeniu budżetu w kolejnych latach. Inwestycje wymagają zazwyczaj długiego czasu na przygotowanie między innymi spraw z zakresu planowania przestrzennego, dokumentacji technicznej, zaangażowania jednostek organizacyjnych oraz analizowania danych i przestrzegania procedur prawnych. Z tego względu korzystnym dla Gminy jest planowanie inwestycji z kilkuletnim wyprzedzeniem. Inne korzyści wynikające z uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego to:
- usprawnienie zarządzania i planowania finansowego,
- łatwiejszy dostęp do środków bezzwrotnych,
- systematyzacja współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
- ułatwienie właściwego powiązania poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez różne podmioty,
- pokazanie szczegółowego obrazu najpilniejszych potrzeb, kierunków i zakresów rozwoju.

Największe inwestycje zaplanowane w WPI:
1. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - wartość 26.500.000 zł z czego 22.200.000 zł ze środków pozabudżetowych
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych i przemysłowych - wartość 20.750.000 z czego 10 mln zł planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych
3. Strefa Rozwoju gospodarczego "Vistula Park I" - 10.600.000 zł z czego 5 mln złotych planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych
4. Rewitalizacja zamku - wartość 10.250.000 zł z czego połowa to środki pozabudżetowe
5. Budowa i modernizacja dróg, ulic, chodników i parkingów - 10.242.000 zł z czego planuje się pozyskać 1 mln zł ze środków pozabudżetowych

Uchwała o przyjęciu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zmiany do uchwały o przyjęciu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

metryczka


Wytworzył: zespół ds. aktualizacji strategii rozwoju (6 marca 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (6 marca 2008, 08:39:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:17:33)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3728