Strategia Rozwoju Gminy Świecie na lata 2008-2017

Dlaczego warto posiadać strategię rozwoju?
Strategia jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy, w dłuższym okresie czasu. Strategia winna być realizowana poprzez przygotowanie nowych i modyfikowanie już prowadzonych działań na terenie Gminy. Dokument taki zakreśla najogólniejszą wizję rozwoju Gminy w przyszłości - jej pożądany obraz, do którego zmierzamy. Dla urzeczywistniania tej wizji wytyczone zostały trzy zasadnicze cele strategiczne rozwoju Gminy. Uszczegółowieniem każdego z tych celów są programy i działania operacyjne, wraz z harmonogram ich realizacji.
Konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Świecie wynikała z kilku przesłanek:
1. Okres planowania objęty poprzednią Strategią Rozwoju zakończył się w grudniu 2007 roku.
2. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej postawiło przed samorządem nowe wyzwania budowania prognozy i wieloletnich planów rozwoju w celu lepszego wykorzystania perspektyw oraz unijnych środków finansowych.
3. Konieczności dostosowania reguł i uwarunkowań rozwoju Gminy do założeń programów strategicznych jednostek nadrzędnych wobec Gminy - Powiatu, Województwa i Kraju.
4. Konieczność aktualizacji Strategii wynikała również ze zmian społeczno - gospodarczych oraz uwidocznionych w ostatnich latach potrzebach miasta i jego mieszkańców.

Główne założenia Strategii
WIZJA ROZWOJU GMINY ŚWIECIE: Otwarcie Gminy Świecie na świat poprzez zapewnienie rozwoju zrównoważonego, harmonijnego i długofalowego, opartego na rozwijającym się potencjale Gminy i jej mieszkańców przy maksymalnym wykorzystaniu szansy wynikającej z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Cele strategiczne:
1. Ustawiczne wzmacnianie i rozwój potencjału ludzkiego Gminy oraz dążenie do pełnej integracji społeczności lokalnej
2. Rozwój gospodarczy powiązany z rozbudową infrastruktury i kontynuacją polityki inwestycyjnej
3. Promocja Gminy z wykorzystaniem kultury, walorów turystycznych i gospodarczych

Chronologia prac
W marcu ubiegłego roku Burmistrz powołał zespół, który zajął się aktualizacją strategii rozwoju Gminy we współpracy z firmą Invest-Consulting S.A. z Poznania. Zespół podzielony został na grupy robocze, które odpowiadały za merytoryczną zawartość strategii z strefach: społecznej, rolnictwa i stanu środowiska oraz gospodarki i infrastruktury technicznej.
Pierwszym etapem prac było podsumowanie zadań wynikających z zapisów dotychczasowej strategii rozwoju Gminy Świecie "Przygotowanie do przyszłości" oraz analiza obecnej sytuacji naszej Gminy. Diagnozie poddany został stan Gminy w następujących obszarach: społeczności lokalnej, środowiska oraz rozwoju gospodarczego i infrastruktury. Na tym etapie członkowie grup zapoznali się ponadto z regionalnymi dokumentami strategicznymi takimi jak: Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Świeckiego, Plan Rozwoju Lokalnego oraz dokumentami strategicznymi Gminy.
Kolejny etap prac obejmował opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców, przedsiębiorców i liderów opinii w środowisku lokalnym. Ankiety poddane zostały analizie a wszelkie sugestie i opinie w nich zawarte miały bezpośredni wpływ na kształtowanie programów strategicznych Gminy.
Następny etap stanowiło dokonanie bilansu strategicznego Gminy Świecie. Bilans opracowany został przy współpracy z liderami grup roboczych przez firmę Invest-Consulting S.A. Na podstawie wyników bilansu wybrany został typ strategii rozwoju, oraz określone zostały kierunki rozwoju i programy strategiczne Gminy. W skład programów strategicznych wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami, wynikające z zakładanych kierunków rozwoju.


Skład grup roboczych:

W sferze SPOŁECZNEJ: Lidia Lemańska (kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej), Helena Ratka-Fejtko (radna), Zdzisław Lintowicz (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - przedstawiciel organizacji pozarządowych), Zbigniew Iwański (kierownik działu Sport w OKSiR), Letosława Molenda (Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych - przedstawicielka organizacji pozarządowych)
W sferze ROLNICTWA I STANU ŚRODOWISKA: Zbigniew Podgórski (zastępca burmistrza), Edyta Kliczykowska (kierownik Wydziału Rolnictwa [...]), Janusz Rogala (radny)
W sferze GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Wiesław Ratkowski (kierownik Wydziału Budownictwa, [...]),Romuald Dworakowski (kierownik OKSiR), Janusz Sobolewski (kierownik Wydziału Gospodarki, [...]),Katarzyna Kustosz (pracownik Wydziału Gospodarki, [...]), , Marzenna Rzymek (Skarbnik Gminy), Wojciech Czapka (pracownik Wydziału Gospodarki, [...]), Kazimierz Wolicki (pracownik Izby Regionalnej)

<< STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIECIE NA LATA 2008-2017 - pobierz lub otwórz plik >> (968kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zespół ds. aktualizacji strategii rozwoju (14 lutego 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (14 lutego 2008, 13:20:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 kwietnia 2019, 10:38:14)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15349