2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008

Wniosek o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego z budżetu Gminy Świecie

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

W celu wypełnienia wniosku niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego, w tym zasad konkursu, na który podmiot zamierza złożyć wniosek. Ponadto ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi wzorami dokumentów, które dotyczą ogłaszanych konkursów.

Ogłoszenia konkursowe, wzory dokumentów oraz wyniki rozstrzygniętych konkursów znajdują się na stronie internetowej www.swiecie.eu - zakładka BIP - Organizacje pozarządowe, jak również można je otrzymać w OKSiR w Świeciu w dziale Sportu.
 
Wniosek należy wypełnić czytelnie, tzn. maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem. Wszystkie pola wniosku muszą być wypełnione. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełnione piszemy „ nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych wpisujemy cyfrę „0”. Obowiązkowo osoba uprawniona do reprezentowania organizacji musi złożyć podpisy na każdej stronie wniosku. Wielkość „pól opisowych” można dostosować do swoich potrzeb, jednak niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza wniosku.
 
Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w kopercie formatu A4.

Pobierz szczegółową instrukcję wypełnienia wniosku >> (106kB) pdf

Pobierz wniosek >> (108kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (4 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (4 września 2008, 15:16:04)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2015, 15:06:20)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2963