2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008

Dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie w 2012 roku.

OGŁOSZENIE
 o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.
Burmistrz Świecia ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu.
Na realizację zadania w 2012 roku przeznacza się kwotę 910.000,- zł.
Warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu w gminie Świecie określa Uchwała Nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.
Wsparcie finansowe w ramach ustawowej delegacji wspierania sportu mogą uzyskać kluby sportowe, które prowadzą działania w zakresie sportu wśród mieszkańców gminy Świecie i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.
Przez zwrot „klub sportowy” rozumie się formę prawno – organizacyjną zdefiniowaną w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014)
Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie do 80 % kosztów prowadzonej działalności sportowej przez kluby.
Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki na:
a) transfery zawodników z innych klubów;
b) zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika;
c) zapłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub zakupu papierów wartościowych oraz kosztów ich obsługi;
d) zakupy nieruchomości;
e) pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
f) pokrycie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy na udzielenie dotacji.
 
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład poza finansowy (np. praca wolontariuszy).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Wojska Polskiego 139, do dnia 23 stycznia 2012r. godz. 1500.
Formularz wniosku można pobrać w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 oraz na stronie internetowej www.swiecie.eu - zakładka BIP –Organizacje pozarządowe.
Wykaz dokumentów, które obowiązkowo należy dołączyć do wniosku:
- kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo) każdej grupy szkoleniowej;
- roczny plan zajęć szkoleniowych każdej grupy szkoleniowej;
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów z podziałem na sekcje i grupy wiekowe;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 6 miesięcy, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
- kserokopia licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
- umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku współpracy przy realizacji zadania;
- informacje, dokumenty zawierające referencje, potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie wnioskodawcy.
Wnioski złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota dotacji przyznanej może być niższa od wnioskowanej, ale w takim przypadku przed zawarciem umowy klub dokonuje korekty kosztorysu przedsięwzięcia.
Wykaz klubów sportowych oraz informacja o wysokości przyznanej dotacji zamieszczona zostanie stronie internetowej www.swiecie.eu  - zakładka BIP –Organizacje pozarządowe.
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację zawarta pomiędzy Gminą Świecie, a wnioskującym klubem sportowym.
Wnioskodawca zobowiązany będzie do:
- prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;
- sporządzania i składania sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminach określonych w umowie;
- udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu pracownikowi OKSiR w Świeciu oraz Urzędu Miejskiego w Świeciu, celem dokonania kontroli i oceny realizacji zadania w szczególności prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Druk wniosku Pobierz (106kB) word
Druk sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Pobierz (93kB) word
Druk korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania Pobierz (65kB) word

Zarządzenie Nr 365/12 powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski pobierz (75kB) pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA - Zarządzenie Nr 371/12 pobierz (55kB) pdf

ZMIANY W ROZSTRZYGNIĘCIU ZADANIA - Zarządzenie Nr 393/12  pobierz (26kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (3 stycznia 2012)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 stycznia 2012, 14:33:49)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2015, 15:04:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum 2012

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1466