2011

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

2011

Kontrola archiwum zakładowego

Urzędu Miejskiego w Świeciu przeprowadzona w dniu 8 listopada 2011 r. [...]

Wystapienie pokontrolne

z kontroli realizcji zadań administracji rządowej zleconych gminom na podst. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.   [...]

Kontrola realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Zrealizowanie projektu nr RPKP.07.02.00-04-001/09 pn. "Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym - II etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.   [...]

Kontrola zabezpieczeń trwałości zadań w ramach ZPORP projekt nr Z/2.04/I/1.2/249/04

pn.: "Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w gminie Świecie" Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.  [...]

metryczka