2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2005 | 2004

Kontrole przeprowadzone w Gminie Świecie w 2005 r.

W 2005 roku w Gminie Świecie zostały przeprowadzone następujące kontrole :

I. Kontrola problemowa dotycząca :

 1. kontroli wewnętrznej aktów : Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy,
 2. terminowości załatwiania skarg i wniosków,
 3. realizacji zadań zleconych oraz porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Organ kontrolujący : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

1. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Statut Urzędu Miejskiego w Świeciu zgodny jest z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym.

Obowiązujący regulamin pracy zgodny jest z art. 104’ Kodeksu pracy. Kontrolujący nie wnoszą uwag do postanowień w nim zawartych.

2. Kontrola załatwiania skarg i wniosków.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza wywieszona jest na drzwiach sekretariatu.

Zaleca się wprowadzenie w Regulaminie Organizacyjnym zapisu dotyczącego powierzenia spraw z zakresu skarg i wniosków wyodrębnionej komórce lub wyznaczonym pracownikom.

W 2004 r. w rejestrze skarg i wniosków odnotowano 10 pism kwalifikując je jako skargi. Kontrolujące nie wnoszą uwag co do terminu udzielania odpowiedzi skarżącym.

3. Akty stanu cywilnego.

Akty stanu cywilnego sporządzane są prawidłowo. Decyzje wydawano zgodnie z terminami określonymi w Kpa.

4. Ewidencja ludności.

Stwierdzono ogólną poprawność prowadzenia spraw z tego zakresu. Ewidencja ludności w systemie kartotecznym prowadzona była w sposób uporządkowany i systematyczny. Nie stwierdzono braków i opóźnień w nanoszeniu zmian ewidencyjnych do systemu kartotecznego. Stwierdzono ogólną poprawność postępowań administracyjnych z zakresu wymeldowań z pobytu stałego.

5. Przeciwdziałanie narkomanii.

W Regulaminie organizacyjnym zaleca się ujęcie prowadzenia spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenia rejestru zezwoleń na uprawę maku przez właściwą komórkę organizacyjną.

6. Ewidencja działalności gospodarczej.

Nie stwierdzono przewlekłości w wydawaniu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzji o wykreśleniu przedsiębiorców z tej ewidencji.

Na zgłoszeniach i zawiadomieniach nie wpisywano adnotacji o dacie wpływu do Urzędu, brak było pieczątki wpływu określającą daty otrzymania i numeru ewidencyjnego z rejestru kancelaryjnego.

7. Groby i cmentarze wojenne.

Na podstawie kontroli dokumentacji stwierdzono ogólną poprawność realizacji zadania przyjętego porozumieniem z 1999r. W 2004 r. Gmina Świecie otrzymała dotację z budżetu Państwa na remonty i konserwację obiektów grobownictwa wojennego w kwocie 5.000,- zł. Wydane pieniądze na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych potwierdzają faktury.

 1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.

                    ( kontrola rozpoczęta w 2004 r., zakończona w 2005 r.)

Organ kontrolujący : Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Stwierdzone nieprawidłowości :

 1. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych na kwotę 589,80 zł w 2003 r. i w I półroczu 2004 r. na kwotę 1.083,56 zł.
 2. Wykazanie w sprawozdaniach budżetowych Rb-PDP i Rb-27S za 2003 r. i I p. 2004 r. danych niezgodnych z prowadzoną dokumentacją.
 3. W zakresie spraw organizacyjnych :
   • nie przeprowadzono kontroli 5 % wydatków podległych i nadzorowanych przez gminę jednostek organizacyjnych,
   • niedopełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz nie zatrudnienie audytora wewnętrznego.

          4.       W zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej :

   • nieprawidłowości w sporządzaniu raportów kasowych,
   • nie przeprowadzono ewidencji analitycznej do konta 020,
   • ewidencjonowanie na koncie 229 zamiast na 290.

           5.      W zakresie realizacji dochodów niepodatkowych :

   • wydanie w 2003 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres dłuższy niż 2 lata.

           6.      W zakresie legalności dokonywania wydatków :

   • wypłacanie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych wynagrodzeń bez odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
   • nieprawidłowe rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej,
   • dokonywanie zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych pracownikom Urzędu Miejskiego, pomimo nie zawarcia z pracownikami umów cywilnoprawnych.

III.   Ustalenie obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za 2004 rok.

    Organ kontrolujący : Urząd Skarbowy w Świeciu.

    Uwagi.

    Udział obrotu zwolnionego z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ogólnym obrocie za I półrocze 2004 r. jest niższy niż 70 %, co powoduje, że podatnik utracił prawo do zwolnienia podmiotowego i od dnia 1 września 2004 r. winien rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

    IV.       Prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w roku 2004.

    Organ kontrolujący : Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

    1. W zakresie uchwalania i wykonywania budżetu Gminy Swiecie – nie wykazano uwag.
    2. W zakresie dochodów i wydatków budżetowych – nie stwierdzono nieprawidłowego wydatkowania dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydatków na krajowe podróże służbowe i z tytułu składek na rzecz ZUS.
    3. W zakresie sprawozdawczości finansowej – kontrolowana jednostka przestrzegała zasad i terminów sporządzania sprawozdań określonych w przepisach prawa. Kwoty wykazane w sprawozdaniach są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
    4. W zakresie kontroli wewnętrznej – nie przeprowadzono kontroli 5 % wydatków w podległych i nadzorowanych jednostkach.
    5. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych – nie stwierdzono, żeby Gmina Świecie dokonując wyboru dostawców i wykonawców robót naruszyła przepisy ustawy.

V.  Realizacja zadań zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności.

Organ kontrolujący – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Ocena.

Całokształt realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej ludności na terenie gminy odbywa się zgodnie z aktualnymi obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Podejmowane w tym zakresie działania ocenia się na dobrze. Niektóre dokumenty organizacyjno-operacyjne wymagają poprawienia i uzupełnienia.

VI.   Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku w latach 2004 –2005 ( 3 kwartały)

Organ kontrolujący – Najwyższa Izba Kontroli w Bydgoszczy

 1. Organizacja pracy w Urzędzie w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

  Regulamin obowiązujący w latach 2004 – 2005 nie przewidywał prowadzenia spraw związanych z gromadzeniem i udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie.

  Burmistrz Świecia Zarządzeniem Nr 1171/05 z dnia 7 listopada 2005 r. w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym wprowadził nową treść zadań z zakresu ochrony środowiska polegającą między innymi na wprowadzeniu takich zadań jak prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  W okresie objętym kontrolą Urząd Miejski zakupił na kwotę 366,- zł brutto, pochodzącą ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej, aktualizację programu komputerowego “Informacje” ( wersja 2.1.). Do dnia 25 października 2005 r. Urząd nie skorzystał z zakupionego programu ( zarówno z wersji 1.1. zakupionej 9 sierpnia 2002 r. jak i z wersji 2.1. ) do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zobowiązana została przez Burmistrza Świecia do natychmiastowego wprowadzenia informacji o środowisku i jego ochronie do programu “Informacje” oraz ich publicznego udostępnienia.

 2. Prowadzenie przez Urząd publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  W Wydziale ROŚiGK prowadzone były w formie komputerowej bazy danych publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje i środowisku i jego ochronie.

 3. Udostępnianie przez Urząd informacji o środowisku i jego ochronie.

  W Urzędzie prowadzono “Rejestr wniosków o udostępnienie informacji o środowisku”.

 4. Odmowa ze strony Urzędu udostępnienia informacji o środowisku.

  W okresie objętym kontrolą Urząd nie odmawiał udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

 5. Pobieranie przez Urząd opłat za udostępnianie informacji i środowisku.

Ze względu na to, iż udzielane przez Urząd do dnia 30 września 2005 r. informacje o środowisku i jego ochronie nie wymagały wyszukiwania, sporządzania kopii i przesyłania, Urząd – stosowanie do postanowień art. 24 ust. 2 POŚ nie pobierał opłat za ich udostępnianie.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (27 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (28 grudnia 2005, 10:16:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz (administrator) (15 września 2008, 10:14:34)
Zmieniono: zmiana lokalizacji informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5825