Wytyczne w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Świecie w 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 1299/10
 BURMISTRZA ŚWIECIA
 z dnia 4 marca 2010 r.
 
w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w Gminie Świecie.

         Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241 poz. 2416), art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, z 2007 r. poz. 590), § 5 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz w oparciu o Plan Działania Starosty Świeckiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności

zarządzam, co następuje:  

      § 1. Ustala się Wytyczne Burmistrza Świecia – Szefa Obrony Cywilnej do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wprowadza się kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla gminy Świecie, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
    § 3. Zobowiązuję się właścicieli zakładów pracy, dyrektorów szkół do opracowania własnych kalendarzowych planów działania.
 
    § 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
 
    § 5.   Traci moc Zarządzenie Nr  983/2009 Burmistrza Świecia z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Świecie na 2009 rok.
 
    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                               Burmistrz Świecia
                                                                                                                                Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 Pobierz (35kB) word

Załącznik Nr 2 Pobierz (290kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Kulewski (4 marca 2010)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 marca 2010, 15:03:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 marca 2010, 15:15:20)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2145