Wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych na terenie Gminy Świecie w 2008 roku

Działając w oparciu o artykuł 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązki obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami), oraz w oparciu Plan Działania Starosty Świeckiego w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na 2008 rok i zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850),oraz w oparciu o art. 9 ust. 1 z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustawy o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U.2002 Nr 62 poz. 558 ) z późniejszymi zmianami, art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ) z późniejszymi zmianami oraz Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 lutego 2007 r w sprawie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych, ochrony ludności oraz z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na lata 2007-2012 - ustala się co następuje:
 
ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA BĘDZIE: wprowadzanie w życie zadań w zakresie planowania i organizowania spraw obronnych i obrony cywilnej wynikających z regulacji prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz ustawy o stanie klęski żywiołowej i o stanie wyjątkowym.
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym, współdziałanie organów OC z wojskiem w czasie pokoju w zakresie planowania przedsięwzięć obrony cywilnej, reagowanie
i opanowywanie sytuacji nadzwyczajnych.
Nadzór nad organizowaniem i zapewnieniem funkcjonowania obrony cywilnej oraz spraw obronnych w gminie, a także współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.
 
1. GŁÓWNY WYSIŁEK NALEŻY SKIEROWAĆ NA:
1) tworzenie warunków dla bezpiecznego funkcjonowania gospodarki oraz ochronę ludności i majątku narodowego przed skutkami zagrożeń czasu pokoju i wojny;
2) opracowanie planów wynikających z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Burmistrza Świecia;
3) przygotowanie struktur oraz przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny we wszystkich ogniwach zajmujących się realizacją tych zadań;
4) doskonalenie zespołów kierowania, a także podległych jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresach zagrożeń czasu pokoju i wojny;
5) współdziałanie w przygotowaniu systemów reagowania kryzysowego obejmującego w szczególności: łączność, alarmowanie i ostrzeganie, informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach zachowania się, sposoby ukrycia ludności i funkcjonowanie stanowisk kierowania;
6) współdziałanie w tworzeniu programów informowania opinii publicznej o zarządzaniu kryzysowym i zdobycie jej akceptacji oraz poparcia dla planów i programów kryzysowych;
7) dostosowywanie struktur organizacyjnych formacji OC do możliwości, potrzeb oraz istniejących zagrożeń na terenie Gminy Świecie;
8) doskonalenie ochrony ruchomych i nieruchomych dóbr kultury, ważnej dokumentacji oraz urządzeń użyteczności publicznej w warunkach stanów nadzwyczajnych oraz zarządzania i reagowania w przypadku wystąpienia nowych rodzajów zagrożeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bioterroryzm i infoterroryzm.  
9) sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych w Gminie.
10) nakładanie przez Burmistrza Świecia na przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne zadań obronnych w trybie określonym art. 7 ustawy z dnia 23 października 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowane przez przedsiębiorców ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 122 poz. 1320 ).
 
2. JAKO PODSTAWOWE ZADANIA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZYJĄĆ – ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH:
 
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Na podstawie niniejszych wytycznych:
1. Dyrektorzy, kierownicy i właściciele zakładów pracy opracują i uzgodnią z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych do 30 maja 2008 roku własne:
-  kalendarzowe plany zamierzeń w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego w 2008 roku przystosowując je do własnych możliwości i potrzeb zakładu pracy ( wykonać w 1 egzemplarzu ),
- tematyczne plany szkolenia na poszczególne grupy szkoleniowe – formacje obrony cywilnej, załoga zakładu pracy, zespół kierowania obroną cywilną (wykonać w 2 egzemplarzach – jeden egz. przekazać do Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Świeciu, drugi pozostaje w dokumentacji obrony cywilnej zakładu pracy).
 
2. W dalszym ciągu obowiązuje szkolenie doskonalące według dotychczasowych programów szkolenia dla:
- formacji OC w ilości 12 godzin rocznie,
- załogi z zakresu powszechnej samoobrony 15 godzin na 5 lata
- zespołów kierowania OC 4 godziny na rok.
 
3. Dyrektorzy, kierownicy i właściciele zakładów pracy do 21 listopada 2008 roku prześlą do Referatu ZK Urzędu Miejskiego w Świeciu „Informację z realizacji planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych w 2008 roku”.

Burmistrz Świecia
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Załączniki:

1. Kalendarzowy plan zamierzeń w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych w 2008 roku. (114kB) pdf
2. Plan Szkolenia Obronnego w 2008 roku (80kB) pdf
 

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Kulewski (8 maja 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (8 maja 2008, 12:06:31)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (27 września 2010, 15:10:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4253