Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

„Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym - II etap”

Zrealizowany w ramach projektu kluczowego RPO WK-P osi priorytetowej 7 działanie 7.2. Celem działań wykonanych w ramach tego projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna [...]

e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z działania 8.3 - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - einclusion pn. „ e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Realizatorem projektu jest [...]

Program aktywizacji i wsparcia w Gminie Świecie

Projekt ten jest realizowany  w ramach działania osi priorytetowej Nr 7 „Program integracji społecznej”, działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie [...]

POKL

My też potrafimy Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. [...]

RPO

 „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym - II etap”  Realizowany w ramach projektu kluczowego RPO WK-P osi priorytetowej 7 działanie 7.2. Celem działań wykonanych w ramach tego projektu jest [...]

„Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – Etap II i III”

Zrealizowany w ramach działania osi priorytetowej Nr 1: Rozwój infrastruktury technicznej, działania 1.1 Infrastruktura drogowa. Zakres zadania obejmował: remont istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, budowę [...]

Program SAPARD

Program SAPARD   UATRAKCYJNIENIE BAZY REKREACYJNEJ GMINY ŚWIECIE POPRZEZ ROZBIÓRKĘ STARYCH I BUDOWĘ NOWYCH POMOSTÓW ORAZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM DECZNO.Przedmiot przedsięwzięcia: [...]

Program PHARE

Program PHARE   Przygotowanie terenów inwestycyjnych "Vistula Park" w Świeciu Inwestycja obejmowała przygotowanie:- 3,5 km dróg wewnętrznych- 8 km sieci wodociągowej- 10 km sieci kanalizacyjnej- 8 km sieci gazowej- 8 km linii [...]

EFS

    „OTWARCIE NA KONTAKTY”W dniu 10 lipca została zawarta umowa  pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i Gminą Świecie na realizację projektu nr Z/2.04/II/2.1/187/06 „Otwarcie na kontakty”. Projekt [...]

SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

"Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Dworzysku wraz z jej wyposażeniem". Zakres prac wykonanych w ramach projektu objął wymianę nawierzchni z płytek betonowych wokół budynku świetlicy na nawierzchnię z kostki betonowej typu [...]

ZPORR

  Przebudowa drogi gminnej Gruczno-Chrystkowo.Projekt dotyczył drogi gminnej łączącej miejscowość Chrystkowo z sąsiednimi miejscowościami oraz miastem Świecie.  Jest to istotny szlak komunikacyjny ze względu [...]

metryczka